Syekh Sa’id, Penegak Sunnah Asal Yordania

0
2080
Penegak Sunnah asal Yordania
Penegak Sunnah asal Yordania

Ibadah.co.id –Yordania adalah negara yang banyak diduduki oleh para ulama (pewaris nabi). Salah satu ulama yang masih hidup dan terkenal akan kedalaman ilmuaanya adalah Syekh Dr. Sa’id Abdul Latif Fudah. Biasa di panggil Syekh Sa’id.

Beliau adalah sosok ulama yang sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Ia juga menguasai beberapa bidang diantaranya: Ilmu Kalam, Mantiq dan Usul Fiqh. Perjuangannya sangat besar dalam memperjuangkan akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah (Asha’irah & Maturidiyah), sehingga tidak sedikit pihak lawannya yang kalah ketika berdebat. Para pengikutnya memberikan gelar sebagai ‘Saifus Sunnah’ (pedang sunnah).

Keluarganya berasal dari kampung Bait Dajan, Yafa, Palestina. Mereka pindah ke Jordan setelah konflik anatara Israel dan Palestin di akhir abad 19. Syekh Sa’id dilahirkan di kota al-Karamah, Jordan pada tahun 1967 M.

Keluarganya tinggal di kota Amman, Jordan, kemudian pindah ke kota al-Rasifah, dan menetap di sana. Di kota inilah beliau memulai pendidikan.

Pada umur 11 tahun, beliau mempelajari beberapa matan dalam fikih mazhab Syafi’i, Bahasa Arab, Mantiq dan ilmu-ilmu yang lain dengan Syekh Husain al-Zuhairi.

Kemudian di umur 15 tahun, Syekh Husain al-Zuhairi meminta agar Syekh Sa’id Fudah belajar dengan Syekh Sa’id al-‘Anabtawi di kota al-Rasifah. Di bawah bimbingan Syekh Sa’id al-‘Anabtawi ini, beliau mempelajari ilmu qira’at mengikut riwayat Imam Hafs dan Warsy dan turut menghafal kitab matan Jauharah at-Tauhid dan matan al-Kharidah al-Bahiyyah (kedua matan tersebut adalah matan akidah yang utama dalam Ahli Sunnah wal Jama’ah).

Selanjutnya beliau belajar dengan Syekh Ahmad al-Jamal. Beliau membaca kepadanya tiga per empat bagian dari pada kitab al-Ikhtiyar li al-Musolli dalam fiqh mazhab Hanafi. Syekh Sa’id juga belajar dengan mantan mufti Jordan, Dr. Nuh al-Qudhah serta menghadiri pengajiannya kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi.

Tak cukup disitu, beliau sempat belajar dengan Prof. Dr. Ibrahim Khalifah sehingga mengijazahkan kepadanya beberapa jenis ilmu seperti ilmu tafsir, hadith, tauhid, usul fiqh, mantiq dan balaghah.

Setelah itu, beliau menuntut ilmu di Universiti Sains dan Teknologi dalam bidang komunikasi dan elektronik di kota Irbid, Jordan dan berkerja di sebuah perusahaan di Oman. Lalu, beliau beralih ke bidang agama dan masuk di Universitas Jordan sehingga mendapat Ijazah Sarjana (B.A), Magister (M.A) dalam bidang Akidah, dan mendapat gelar Doktor di Universitas al-Ulum al-Islamiyah, Oman.

Dan sekarang, beliau aktif mengajar di beberapa masjid, bahkan beliau sering mengisi ceramah di beberapa negara, diantaranya: Malaysia, Mesir, Syria dan Belanda.

Jumlah karangan beliau sekitar 80, akan tetapi yang mashur adalah:

 1. Al-Kasyif al-Saghirah ‘An ‘Aqaid Ibn Taimiyyah.
 2. Al-Kasyif al-Saghirah ‘An ‘Aqaid Ibn Rusyd.
 3. Tad’im al-Mantiq.
 4. Al-Muyassar Fi Syarh al-Sullam al-Munaura’.
 5. Buhuth Fi ‘Ilm al-Kalam.
 6. Tahzib Syarh al-Sanusiyyah.
 7. Maqalat Naqdiyyah Fi al-Hadithiyyah Wa al-‘Ilmaniyyah.
 8. Mauqif al-Imam al-Ghazali Min ‘Ilm al-Kalam.
 9. Syarah al-‘Iqtisad Fi al-‘I’tiqad karya Imam al-Ghazali.
 10. Syarh Sughra al-Sughra karya Imam al-Sanusi.
 11. Mukhtasar Syarh al-Kharidah al-Bahiyyah.
 12. Tahqiq kitab Mishab al-Arwah fi ‘Ilm Usul al-Din karya Imam al-Baidhawi.
 13. Naqd al-Risalah al-Tadamuriyyah.
 14. Ta’liqat ‘Ala al-Mahsul Fi ‘Ilm al-Usul.
 15. Al-Syarah al-Kabir ‘Ala al-Aqidah al-Tahawiyyah.

(Ed. RB/Sumber ar.wikipedia.org)